ماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل

فریدون شاه بزرگ دوران آریایی کهن با چه کسی یا چه چیزی جنگید ؟ آیا او براستی با یک اژدهایی سه سر جنگید و یا او دشمن مردم ایران، فرمانروایی…

ادامه خواندنماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل

قوم آریایی پرنی .سواران سکایی

پرنی ها قومی آریایی وابسته به اتحادیه داهه یا دهستان که خود داهه اتحادیه ای از سکایی های شرقی بود ،بودند. پرنی ها هر چه کردند دیگران به مدت طولانی…

ادامه خواندنقوم آریایی پرنی .سواران سکایی

چرا میهن پرستان بهترین انسانها هستند؟

با هر حرفه و هر گرایش سیاسی و از هر طبقه اقتصادی که هستید مطمعنا با این دو گزاره موافق هستید ,نه شما هر کس دیگر در این جهان مادی…

ادامه خواندنچرا میهن پرستان بهترین انسانها هستند؟

نامه یعقوب لیث صفاری به خلیفه عباسی

یعقوب لیث صفاری از قهرمانان شناخته شده و بزرگ ایرانی است که مهاجمان را راند و ادب و فرهنگ ایرانی را دوباره اهیائ کرد متن زیر که برگرفته از یک…

ادامه خواندننامه یعقوب لیث صفاری به خلیفه عباسی