نمادها

نمادها

اشتراکات فرهنگی ایران و ایتالیا

بازدیدها: 246مردمان ایران و ایتالیا وابسته به قبیله اولیه آریایی هستند و زمانی از هم جدا شده اند . اینچنین

Read More
آریااروپانمادها

فروهر اروپایی

بازدیدها: 85فروهر نقش بسته در آثار هخامنشی نمادی کهن آریایی یا هنمان هند و اروپایی امروز است. قدمت فروهر یا

Read More
نمادها

پرچم کشور های آریایی جنوبی

بازدیدها: 439این لیست شامل پرچم کشور های آریایی جنوبی مانند ایران و ایتالیا است و شامل پرچم کشور های آریایی

Read More