دسته‌ها
نمادها

ویژگی های پرچم های پادشاهان آریایی

پرچم های پادشاهان آریایی در پیش از میلاد مسیح (ع) ویژگی های یک سانی داشتند برای مثال رنگ مشترک. هرچند طبق شاهنامه هریک از سران سپاه آریایی رنگ و نشان ویژه بوده است ماننند قوچ بر پرده بنفش یا گرگ بر پرده سبز اما مهم ترین پرچم رنگ سرخ داشته است مانند درفش کاویان که پرده سرخ داشت که نوار های سرخ و زرد و بفش از آن اویزان بوده است ,به همین دلیل رنگ جلد کتاب درفش کاویان ارتور کریستین سن ایران شناس نامی نیز سرخ است.

پرچم سپاهیان رمی نیز سرخ بوده است که از تصاویر بسیاری آن نمایان است. پرچم سرخ از گذشته های دور در بین مردم هند به یادگار مانده است که نماد پادشاهی هندیان در گذشتته بسیار دور بوده که هم اکنون وارد دین گشته و نوعی حالت دینی به خود داده است,در هند پرچم زعفرانی رایج است که به همین دلیل پرچم سه رنگ هند رنگ زعفرانی دارد.مسلمارنگ سرخ پرچم های کاویانی ,رمی و هندی ریشه آریایی داشته است و انها به یک دلیل از ان رنگ استفاده میکردند.

پرچم مستطیل بوده است. معروف است که درفش کاویان هفت در پنج متر بوده است . نمای باقی مانده از سکه خاندان فرته داران که درفش کاویانی در ان نمایان است نیز گویایی مستطیل بودن درفش است پرچم های هخامنشی باقی مانده نیز گواهی دهند این امر است.رمی ها نیز از پرچم های مستطیل شکل استفاده میکردند که آثار ان بسیار است و با یک نگاه از رنگ سرخ و طرع مستطیلی ان میتوان به سنتی مشترک که آریایی ها در گذشته داشتند را میتوان دید.

دسته‌ها
نمادها

پرچم کشور های آریایی جنوبی

این لیست شامل پرچم کشور های آریایی جنوبی مانند ایران و ایتالیا است و شامل پرچم کشور های آریایی شمالی مانند دانمارک و آلمان نمیشود.

ایتالیا

پرچم ایتالیا

پرچم تاجیکستان

پرچم هند

پرچم کرذدستان

ایران

پرچم یونان

پرچم جمهوری آذربایجان

پرچم بیشتر کشور های آریایی مانند ایتالیا ,ایران ,هند و کردستان در کنار تاجیکستان ازسرنگ سرخ سپید و سبز که زنگ های آریایی هستند تشکیل شده و برخی دیگر از کشور های آریایی از رنگهای دیگری استفاده کرده اند.

دسته‌ها
نمادها

فره کیانی (فروهر)

فره کیانی به معنای سعادت و شکوه پادشاهی است .فره نیروی ایزدی است که با عث پیروزی شاهان و میشود .فره کیانی که امروزه به اشتباه فروهر نامیده میشود از نشانهای معمول دوره هخامنشی  بوده است بشکلی که تغریبا هرجا پادشاه حضور دارد فرکیانی بشکل معلق در هوا  نیز به تصویر کشیده شده است. در دورهای نزدیک انرا اهورامزدا میپنداشتند در حالی که در دین زرتشتی خداوند دارای جسم نیست در نتیجه این پندار اشتباه است و گاهی انرا نماد فروهر مینامیدند که ان هم اشتباه است زیرا فروهر ارواح نیاکان است و مطعلق به جهان مینوی است که هر انچه در جهان مینوی است از معناست و جسم ندارد  چناچکه موجودات جهان گیتی(این جهان) تجسم انچه در جهان مینوی هستند اند پس فروهر و نماد فر کیانی یکی نیستند .

در نماد فره کیانی  شاه که تاج بر سر دارد درون بال که نماد فره است ایستاده .بال و قوچ نماد فره ایزدی هستند و حلقه پیمان را در دست دارد . از انچه از گذشته بر جای مانده اولین بار خدا حلفقه را به جمشید شاه داد تا همراه شلاق یا ابزار جنگ نماد پادشاهی او باشد از این روی حلقه از نماد های پادشاهی است. شاه در کنار خود کمان دارد .کمان به همراه نیزه از مهمترین جنگافزار های ان دوران بوده اند چنانچه نقش  سکه های هخامنشی شاه را در حال کمانکشی نشان میدهد یا بسیاری تصاویر شاه با کمان در حال شکار شیر است.معنای نماد فره کیانی میتواند بیشتر باشد اما بال و حلقه و کمان از اشنا ترین نمادهای دارای معنی در فرهنگ ایران هستند. 

مهر داریوش هخامنشی
دریک سکه هخامنشی