دسته‌ها
آریا

فریدون شاه آخرین رئیس اتحادیه آریایی

فریدون شاه آخرین رئیس اتحادیه آریایی بود ,تا فریدون شاه قبیله های آریایی در یک واحد سیاسی نظامی زندگی میکردند هرچند آشکار است که هر یک از قبایل دارای استقلال نسبی بوده است اما پس از فریدون شاه انچنانکه میدانیم  به سه گروه تقسیم گشتند و هریک راه خود را پیش گرفتند و ملیت های ایتالیایی ,سکایی و ایرانی-هندی را درست کردند بعد ها ایرانیان و هندی ها هریک ملیت خود را ساهتند.

هرچند در اوستا زیاد از فریدون نام برده نشده است اما در خدای نامه که شاهنامه از ان برگرفته شده است بسیار درمورد ان نوشته شده بوده است. در شاهنامه اینچنین امده است که فریدون سه پسر داشت به نام های سرم ,تور و ایرج و کشور آریایی را در میان آنها تقسیم کرد که این تقسیم به پراکندگی امروز آریاتیی ها  شکل داد البته این تقسیم بندی بنا به دلایل  زیادی در آن زمان شکل گرفته بوده است مانند کم شدن منابع و چرا گاه ها و احتمالا تغیرات آب و هوایی و افزایش جمعیت.اما این فریدون شاه که بود.

فریدون از نوادگان جمشید پادشاه نامی آریایی بود طبق افسانه ها جم به دست ضحاک تازی کشته شد و دو همسر او به دست ظحاک افتادند تا اینکه فریدون از نوادگان ضحاک که فرزند اسفیان یا آبتین و با ده واسطه به جم میرسد .ابتین سه فرزند به نام های برمایون کتایون و فریدون داشت ,کشته شدن ابتین به دست ضحاک باعث طغیان فریدون بر علیه ضحاک شد. شجره نامه فریدون تا جمشید که در بندهش آمده چنین است:

فریدون پسر اسفیان,پسر پرگاو,پسر اسفیان سوک گاو ,پسر اسفیان بور گاو ,پسر اسفیان سیاه گاو, پسر اسفیان سفید گاو , پسر اسفیان دفر گاو ,پسر اسفیان رمه گاو ,پسر اسفیان ون فروغ گاو, پسر اسفیان, پسر جم پسر ویونگهان همان تور که دیدید نام پدران فریدون بجز اسفیان با نام گاو درست شده است که به دلیل شغل آریایی ها که پروراندن گله های بزرگ گاو بود که اینجا به آن اشاره کرده ایم. بحر حال فریدون بر علیه جمشید شورید و اورا شکست داد.  

پرچم آریایی ها در دوران فریدون شاه همان پرچم سرخ رنگی معروفی است که نشان آن از هند باستان تا روم و ایران باقی مانده است که در اسطوره های ایرانی با نام درفش کاویان باقی مانده است.

اهمیت فریدون از آنجا است که او اخرین رئیس اتحادیه آریایی بود . فریدون مردی مقتدر بود که از اتحادیه اریایی ها دفاع کرده بود و دشمنان را پراکنده ساخته بود  بنابر این پراکندگی آریایی ها به دلیل بی رهبری نبود بلکه به دلیل تغیرات جمعیتی و اقتصادی صورت گرفت که برای بازیابی دوباره اتحادیه اریایی نگاه واقع گرایانه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان کنونی لازم و بایسته است.

دسته‌ها
اندیشه

طبقات جامعه آریایی

آریایی ها دارای سه گروه صنفی که از آن با عنوان طبقه یاد میشود بودند .

 روحانیان یا آثرونان که وظیفه آنها از دیرباز نگهداری آتش و انجام مراسم دینی بود نماد آنها لباس سفید بود.

ارتشتاران یا نظامیان لباس سرخ زیر زره میپوشیدند و وظیفه انها دفاع از نمان و گله های گاو بود.

کشاوزرزان گروه سوم را تشکیل میدادند که لباسی آبی و گاه کبود میپوشیدند.

در دوران ساسانی گذروه چهارم پیشه وران نیز شکل گرفت.

در دوران باستان گفته میشد ایده که جامعه به سه گروه صنفی تقسیم گردد از سوی جمشید شاه ارائه  داده شده است.او که هم ریاست ارتشتارران و هم اسرونان را بر عهده داشت لباس سپید و سرخ میپوشید.

مورخ رومی میگوید لباس رسمی داریوش شاه هخامنشی سرخ و سپید همراه عقاب طلائی بوده است که لباس سرخ و سفید و عقاب هرسه با نهاد پادشاهی  و در نهایت به جمشید شاه میرسد . پرچم ادشاهی هخامنشی مه دارای عقاب است نیز رنگهای سرخ و سفید پادشاهی دیده میشود.

سربازان سکایی
سرباز رومی
لباس کردی از لباس های سنتی لیران

ساختار جامعه آریایی اولیه

اقتصاد جامعه آریایی اولیه

دسته‌ها
اندیشه

اقتصاد جامعه اولیه آریایی

اقتصاد جامعه آریایی همزمان با دوره پیش دادی بر پایه نگه داری گله های بزرگ گاو و پرورش اسب استوار بود . آریایی ها در دوره پیشدادی با توجه به چرا گاه های بزرگ و فراخ دامدار بودند گروه دیگری از آریایی ها به شکار و رام کردن اسب های و حشی و شکار گله های گوزن که در سرزمین های سرد سیر میزیستند میپرداختند انها گه گاه به گله های گاو هم نژادان خود نیز حمله میگردند. خوراک اصلی آریایی ها گوشت گاو بود و در مراسم مذهبی خود گوشت گاو را در آتش می انداختند اما این رسم معمول ان زمان بود چرا که گوشت گاو بسیار در دست رس بود و در اتش انداختن ان هیچ هزینه ای برای مردمان نداشت.

اقتصاد شبانی آریایی ها را نباید با اقتصاد کشاورزی -شبانی یکسان کرد چرا که آریایی ها در دوره های بعد تر در زمان کیانیان به اقتصاد کشاورزی – شبانی رسیدند . در دورا کیانی با فقیر تر شدن ایرانیان قربانی کردن گاو جای خود را به قربانی کردن گوسفند که به معنای گاو مقدس است داد . ایرانیان که دیگر کمتر گاو داشتند بجای قربانی کردن گاو گوسفند را قربانی میکردند.

ساختار جامعه آریایی نیز بر بنیاد بنیاد پیشه شبانی سخته شده بود .