پرش به محتوا

ایران

ماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل

Visits: 113فریدون شاه بزرگ دوران آریایی کهن با چه کسی یا چه چیزی جنگید ؟ آیا او براستی با یک اژدهایی سه سر جنگید و… ادامه »ماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل