پادشاهی زنان در ایران باستان

.در فرهنگ ایرانی پادشاه چه مرد باشد و چه زن به او شاه میگویند ,و اگر شاه مرد باشد همسر او را شهبانو خطاب میکنند. واژه ملکه اصولا واژه ای عربی است و از خارج از فرهنگ ایرانی به ما منتقل شده است در ایران به داریوش بزرگ شاه میگفتند همچنان که به اردشیر بزرگ و شاپور بزرگ شاه میگفتند  به بوران دخت و اذرمیدوخت دو پادشاه ساسانی هم شاه میگفتند بنابر این پادشاه چه زن باشد و چه مرد به او شاه میگویند.

در دوران تاریخی دو تن از پادشاهان ساسانی شاه بوده اند هرچند در افسانه های ایران از پادشاهی همای چهزارد هم سخن رفته است . در دوران کورش بزرگ هم پادشاه یکی از قبایل ماگاست یک بانو بوده است بنابر این پادشاهی زنان در ایران سابقه بسی طولانی دارد.

تقویم اوستایی

تقویم اوستایی در زمان داریوش کبیر و بنا بر فرمان او با الگو برداری از تقویم مصری درست شد. تقویم اوستایی 12 ماه دارد که هر ماه از 30 روز تشکیل میشود اما برخلاف تقویم های سامی هفته ندارد و هر روز نام خود را دارد . نام روز ها در تقویم اوستایی با نام خدا شروع میشود و در کل چهار روز نام خداوند بزرگ و مهربان را بر خود دارد و نام دیگر روز ها از نام های دارای اهمیت در دین زرتشتی گرفته شده است مثلا نام فرشتگان مهم.

  1. هرمزد  2-بهمن 3- اردیبهشت  4-شهریور  5-سپندارمذ 6-خرداد  7-امرداد  8- دی(نام خدا)  9-آذر  10-آبان  11-خور  12-ماه  13-تیر  14-گوش  15-دی  16-مهر  17-سروش 18-رشن  19-فروردین  20-بهرام  21-رام  22-باد  23-دی  24-دین   25-ارد  26-اشتاد  27-آسمان  28-زامیاد  29-مارسپند 30-انغران

نام ماه ها اینچنین است

  1. فروردین ماه  2- اردیبهشت ماه  3- خرداد ماه  4- تیرماه  5- امرداد ماه  6-شهریور ماه  7-مهر ماه   8- آبان ماه  9- آذر ماه  10- دی ماه 11- بهمن ماه 12- سپندارمد ماه