شباهت مردم ایران با مردم ایتالیا

بازدیدها: 338شاهنامه مردم ایران و ایتالیا را از تبار فریدون پیشدادی میداند که در دوراه ای فریدون مردم خود را

بیشتر بخوانید

زاگرس خواستگاه آریایی ها

بازدیدها: 97درباره خواست گاه اولیه آریایی ها و زبان های هند و اروپایی نظرات گونانگونی مطرح شده است ,برخی بر

بیشتر بخوانید

آریایی ها

بازدیدها: 84آریایی ها مردمانی قفقازی نژاد (سفید پوست ) که بومیان سرزمینهایی میان شرق هند تا شمال غرب اسکاتلند در

بیشتر بخوانید

نام ایران پیش از رضا شاه

بازدیدها: 332هرودوت: نام مردم ماد در گذشته آریاییان بود استرابو:ماد پارس بلخ و سغد که مردمان یک سان و زبان

بیشتر بخوانید