ماه: مارس 2020

آریا

نام ایران پیش از رضا شاه

بازدیدها: 414هرودوت: نام مردم ماد در گذشته آریاییان بود استرابو:ماد پارس بلخ و سغد که مردمان یک سان و زبان

Read More