آیا انوشیروان به کفشگر ستم کرد ؟

در شاهنامه فردوسی که دسترسی مستقیمی به اسناد شاهنشاهی ساسانی داشته داستانی از دوران شاهنشاه انوشیروان دادگر امده که بسیار شناخته شده است . ایران و روم در جنگ هستند…

ادامه خواندنآیا انوشیروان به کفشگر ستم کرد ؟