نام ایران در کتیبه شاهنشاه اردشیر بابکان

آثار تاریخی بیستون از ارزشمندترین میراث تاریخی مردمان آریایی ( هند و اروپایی ) است. در مجموعه تاریخی بیستون بزرگترین فرمانروایان آریایی مانند شاهنشاه داریوش هخامنشی و اردشیر بابکان سر…

ادامه خواندننام ایران در کتیبه شاهنشاه اردشیر بابکان