دسته‌ها
زرتشت

معجزات زرتشت پیامبر

پس از اینکه خداوند اسرار دین را به زرنشت پیامبر اشکار ساخت زرتشت پیامبر همراه 21 نسک اوستا سرو همیشه سبز و اتش همیشه روشن به دربار گشتاسپ شاه میرود اما دشمنی ها سرانجام او را به زندان می اندازد .در اون زمان اسب سیاه گشتاسب بیمار میشود و تنها پیامبر انرا میتواند درمان کند که در نتیجه گشتاسب شاه همسرش وتوس و اسنفندیار به ایمان میاورند. برای اینکه گشتاسب هنوز در دل تردیدی داشته بهمن ,اردیبهشت و امشادپندان و ایزد اتش خود را به گشتاسب نشان میدهند و به این ترتیب تردید گشتاسپ از میان میرود سپس گشتاسب میخواهد جایگاه خود در ان جهان ببیند پیامبر دعا میخواند و خانی میگسترد و در ان می .بوی خوش و شیر و انار می نهد . گشتاسب می را مینوشد و جای والای خود در ان جهان را میبیند (یک ایرانی بهشت را از نزدیک دیده است)بوی خوش نصیب جاماسپ برادر وزیر گشتاسب میشود و بر اثر ان همه دانش ها بر او اشکار میشود پشوتن پسر گشتاسب شیر مینوشد و بیمرگ میشود و اسنفدیار دانه های انار را میخورد و روئین تن میشود. در نوزادی روستای زرتش نورانی شده بود به این علت او را در لانه گرگ گذاشتند اما دهان گرگ خشک شد. او را در راه گاه میش ها گذاشتند تا زیر پای انها نابود شود اما پیشوای گاوان و اسبان مانع میشود .هنگام تولد زرتشت چند جادگر حضور دارند و میخواند سر نرم او را خرد کنند اما دست جادو گر خشک میشود. او را میخواند اتش بزنند ,هیزم جمع میکنند اما هنگام روشن کردن اتش هیزون اتش نمیگیرد.