پرش به محتوا

آریایی جنوبی

سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

Visits: 198پیشتر در اینجا گفته بدیم که ایرانیان و ایتالیایی ها اشتراکات فراوانی دارند که به دوران آریایی برمیگردد . مانند طبقات سگانه آریایی و… ادامه »سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

سکاها

Visits: 162سکاها قومی آریایی بودند که از شمالی چین تا مرکز اروپا بشکل مولوک الطوایفی و هر قبیله برای خود زندگی میکردند. همانگونه که در… ادامه »سکاها