نام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

بازدیدها: 52میدانیم ایران با کوشش شاهنشاه کوروش بزرگ و تلاش های شاهنشاه داریوش بزرگ و پس از آنها شاهنشاهان هخامنشی

بیشتر بخوانید

دین هخامنشیان . دلایل زرتشتی بودن هخامنشیان

بازدیدها: 19همه میدانیم که در ایران عزیز ما دین مهم بوده ، هست و خواهد بود اما یکی از پرسش

بیشتر بخوانید

ضرورت تاسیس اتحادیه کشور های آریایی

بازدیدها: 93دوستی اینجا در همین وبگاه آریا پرسید ضرورت تاسیس اتحادیه آریان چیست ؟ چرا باید وقتی نشسته این و

بیشتر بخوانید

شاهان شورشی ایران

بازدیدها: 227یک گروه ایرانشهری بیکار (البته ایرانشهر و ایرانشهری در نظر ما بلند و بالا است) نشسته اند و به

بیشتر بخوانید

داستان آریایی طوفان جم / هایمدال

بازدیدها: 142ما از داستان ها و اساطیر مشترک آریایی چه میدانیم؟ یکی از داستان های کهن آریایی داستان جم و

بیشتر بخوانید

فریدون شاه

بازدیدها: 285فریدون شاه پیشدادی از مهمترین و شاخص ترین قهرمانان جهان آریایی است. او با ده نسل فاصله از نوادگان

بیشتر بخوانید

داریوش هخامنشی

بازدیدها: 242داریوش هخامنشی یا داریوش بزرگ سومین شاهنشاه ایران پس از کوروش بزرگ و کمبوجیه هخامنشی  , شاهنشاه ایران بود.

بیشتر بخوانید