پرش به محتوا

اتحادیه آریا

سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

Visits: 198پیشتر در اینجا گفته بدیم که ایرانیان و ایتالیایی ها اشتراکات فراوانی دارند که به دوران آریایی برمیگردد . مانند طبقات سگانه آریایی و… ادامه »سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا