نام ایران در کتیبه شاهنشاه اردشیر بابکان

آثار تاریخی بیستون از ارزشمندترین میراث تاریخی مردمان آریایی ( هند و اروپایی ) است. در مجموعه تاریخی بیستون بزرگترین فرمانروایان آریایی مانند شاهنشاه داریوش هخامنشی و اردشیر بابکان سر…

ادامه خواندننام ایران در کتیبه شاهنشاه اردشیر بابکان

بنیان های شاهنشاهی در ایران باستان

چهارچوب اصلی نظام شاهنشاهی در ایران باستان مبتنی به حق حاکمیت الهی است . بدین مضمون  که حکومت از آن خداست . خداوند جهان را آفریده و بر آن فرمانروایی…

ادامه خواندنبنیان های شاهنشاهی در ایران باستان

نام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

میدانیم ایران با کوشش شاهنشاه کوروش بزرگ و تلاش های شاهنشاه داریوش بزرگ و پس از آنها شاهنشاهان هخامنشی دیگر ،اشکانی و ساسانی ، جنگاوری سلحشوران ، سربازان و سرداران…

ادامه خواندننام ایران در اسناد تاریخی و باستانی