قوم آریایی پرنی .سواران سکایی

پرنی ها قومی آریایی وابسته به اتحادیه داهه یا دهستان که خود داهه اتحادیه ای از سکایی های شرقی بود ،بودند. پرنی ها هر چه کردند دیگران به مدت طولانی…

ادامه خواندنقوم آریایی پرنی .سواران سکایی