مردم تورانی، هم نژادی مردم ایران و اروپا

مردم اروپا خویشاوندان و برادران آریایی مردم ایران از شاخه تورانی هستند. تازه ترین یافته های باستان شناسی و تاریخ میگوید مردم اروپا جانشینان تورانیان هستند. تاریخ ایران بسیار فراتر…

ادامه خواندنمردم تورانی، هم نژادی مردم ایران و اروپا