دسته‌ها
نمادها

ویژگی های پرچم های پادشاهان آریایی

پرچم های پادشاهان آریایی در پیش از میلاد مسیح (ع) ویژگی های یک سانی داشتند برای مثال رنگ مشترک. هرچند طبق شاهنامه هریک از سران سپاه آریایی رنگ و نشان ویژه بوده است ماننند قوچ بر پرده بنفش یا گرگ بر پرده سبز اما مهم ترین پرچم رنگ سرخ داشته است مانند درفش کاویان که پرده سرخ داشت که نوار های سرخ و زرد و بفش از آن اویزان بوده است ,به همین دلیل رنگ جلد کتاب درفش کاویان ارتور کریستین سن ایران شناس نامی نیز سرخ است.

پرچم سپاهیان رمی نیز سرخ بوده است که از تصاویر بسیاری آن نمایان است. پرچم سرخ از گذشته های دور در بین مردم هند به یادگار مانده است که نماد پادشاهی هندیان در گذشتته بسیار دور بوده که هم اکنون وارد دین گشته و نوعی حالت دینی به خود داده است,در هند پرچم زعفرانی رایج است که به همین دلیل پرچم سه رنگ هند رنگ زعفرانی دارد.مسلمارنگ سرخ پرچم های کاویانی ,رمی و هندی ریشه آریایی داشته است و انها به یک دلیل از ان رنگ استفاده میکردند.

پرچم مستطیل بوده است. معروف است که درفش کاویان هفت در پنج متر بوده است . نمای باقی مانده از سکه خاندان فرته داران که درفش کاویانی در ان نمایان است نیز گویایی مستطیل بودن درفش است پرچم های هخامنشی باقی مانده نیز گواهی دهند این امر است.رمی ها نیز از پرچم های مستطیل شکل استفاده میکردند که آثار ان بسیار است و با یک نگاه از رنگ سرخ و طرع مستطیلی ان میتوان به سنتی مشترک که آریایی ها در گذشته داشتند را میتوان دید.