مردم تورانی، هم نژادی مردم ایران و اروپا

مردم اروپا خویشاوندان و برادران آریایی مردم ایران از شاخه تورانی هستند. تازه ترین یافته های باستان شناسی و تاریخ میگوید مردم اروپا جانشینان تورانیان هستند. تاریخ ایران بسیار فراتر…

ادامه خواندنمردم تورانی، هم نژادی مردم ایران و اروپا

ماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل

فریدون شاه بزرگ دوران آریایی کهن با چه کسی یا چه چیزی جنگید ؟ آیا او براستی با یک اژدهایی سه سر جنگید و یا او دشمن مردم ایران، فرمانروایی…

ادامه خواندنماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل