دسته‌ها
نمادها

ویژگی های پرچم های پادشاهان آریایی

پرچم های پادشاهان آریایی در پیش از میلاد مسیح (ع) ویژگی های یک سانی داشتند برای مثال رنگ مشترک. هرچند طبق شاهنامه هریک از سران سپاه آریایی رنگ و نشان ویژه بوده است ماننند قوچ بر پرده بنفش یا گرگ بر پرده سبز اما مهم ترین پرچم رنگ سرخ داشته است مانند درفش کاویان که پرده سرخ داشت که نوار های سرخ و زرد و بفش از آن اویزان بوده است ,به همین دلیل رنگ جلد کتاب درفش کاویان ارتور کریستین سن ایران شناس نامی نیز سرخ است.

پرچم سپاهیان رمی نیز سرخ بوده است که از تصاویر بسیاری آن نمایان است. پرچم سرخ از گذشته های دور در بین مردم هند به یادگار مانده است که نماد پادشاهی هندیان در گذشتته بسیار دور بوده که هم اکنون وارد دین گشته و نوعی حالت دینی به خود داده است,در هند پرچم زعفرانی رایج است که به همین دلیل پرچم سه رنگ هند رنگ زعفرانی دارد.مسلمارنگ سرخ پرچم های کاویانی ,رمی و هندی ریشه آریایی داشته است و انها به یک دلیل از ان رنگ استفاده میکردند.

پرچم مستطیل بوده است. معروف است که درفش کاویان هفت در پنج متر بوده است . نمای باقی مانده از سکه خاندان فرته داران که درفش کاویانی در ان نمایان است نیز گویایی مستطیل بودن درفش است پرچم های هخامنشی باقی مانده نیز گواهی دهند این امر است.رمی ها نیز از پرچم های مستطیل شکل استفاده میکردند که آثار ان بسیار است و با یک نگاه از رنگ سرخ و طرع مستطیلی ان میتوان به سنتی مشترک که آریایی ها در گذشته داشتند را میتوان دید.

دسته‌ها
نمادها

پرچم کشور های آریایی جنوبی

این لیست شامل پرچم کشور های آریایی جنوبی مانند ایران و ایتالیا است و شامل پرچم کشور های آریایی شمالی مانند دانمارک و آلمان نمیشود.

ایتالیا

پرچم ایتالیا

پرچم تاجیکستان

پرچم هند

پرچم کرذدستان

ایران

پرچم یونان

پرچم جمهوری آذربایجان

پرچم بیشتر کشور های آریایی مانند ایتالیا ,ایران ,هند و کردستان در کنار تاجیکستان ازسرنگ سرخ سپید و سبز که زنگ های آریایی هستند تشکیل شده و برخی دیگر از کشور های آریایی از رنگهای دیگری استفاده کرده اند.

دسته‌ها
نمادها

سه رنگ پرچم ایران

پرچم ایران شهر از دوران امیرکبیر به همین شکل است اما چرا با آمدن و رفتن یه حکومت(قاجار,پهلوی و جمهوری اسلامی)تا کنون تغیری نکرده است؟این مساله دو دلیل مهم دارد.یکی اینکه  پرچم ایران در دوران پر افتخار هخامنشیان نیز به همین سه رنگ سرخ سپید و سبز بوده است قدیمی ترین پرچم پیدا شده که لوحی سنگی است که بر سر نیزه گذاشته میشده و تصویر یک عقاب که نماد فر شاهی است در میان آن نقش شده است به سه رنگ سبز سپید و سرخ بوده ما اینرا از رنگدانه های که هنوز آثار ان در لوح نام برده مانده است میدانیم اما یک شی ارزش مند دیگر هم از دوران شاهنشاهی هخامنشی بر جای مانده که نشان میدهد این سه رنگ برای آریائیان ارزش مند بوده فرهری است دقیقا به سه رنگ پرچ ایران  این فروهر امروز در موزه لور پاریس نگهداری میشود اما این رنگها برای جامعه آریایی به چه معنا بوده است .ما میدانیم جامعه به سه گروه ارتش تار  که نماد انها رنگ سرخ بوده است موبدان که نماد انها رنگ سپید بوده و رنگ ابی نماد طبقه کشاورز بوده اما ما امروزه از رنگ سبز بکار میبریم تا تمایز ما با دولتهای اروپای مانند هلند و فرانسه  مشخص شودبنابر این پرچم سبز سرخ و سپید نماد تمام آریائیان  است چه کارگر چه سرباز و چه موبد .

اما این یکی از دلایل سه رنگ سبز سرخ و پید پرچم ایران است از این روی که برخی کشور های آرسیایی از همین رنگها استفاده میکنند مانند هند تاجیکستان کردستان و ایتالیا و چچن پرچم ایران نیز به احترام دیگر آریائیان همین سه رنگ است .بعد از دوران مشروطه در زمان شاهنشاهی پهلوی پرچم ایران میتوانست تغیر کند اما این دلایل مانع ان شد