بدون عنوان

گوتها نیاکان کرد های امروزی از جمله اقوام ژرمن تبار بودند . بنا بر گزارش سالنامه های چینی گروهی از آنان وارد چین شدند که دارای موهایروشن بوده اند. گوت ها در ایران در ناحیه کرمانشاه و کردستان امروزی زندگی میکردند. ما همه میدانیم مردم کرد و گاها کوچ روان زاگرس دارای چشمان رنگی و… ادامه خواندن بدون عنوان