لیست تمام پادشاهان ایران باستان

لیست شاهنشاه های ایران زمین در دوران باستان و پیش از اسلام به ترتیب (مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان)

پادشاهان نام برده شدن بترتیب پادشاهی نکرده اند چرا که گاهی دو یا چند نفر مدعی پادشاهی بوده اند مانند چند دوره در زمان اشکانیان .

پادشاهان ماد (۴ تن) دیاکو، فرورتیش، هووخشتره و ایشتوویگو


شاهنشاهان هخامنشی : (۱3 تن) کوروش بزرگ، کمبوجیه دوم، داریوش بزرگ، خشایارشا بزرگ، اردشیر یکم، خشایارشا دوم، سغدیانه، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، اردشیر چهارم، داریوش سوم و اردشیر پنجم


اشکانیان: (۳۶ تن) اشک یکم، اشک دوم، اشک سوم، فرهاد یکم، مهرداد یکم، فرهاد دوم، اردوان یکم، مهرداد دوم، گودرز یکم، مهرداد سوم، ارد یکم، سیناتروک، فرهاد_سوم، مهرداد چهارم، ارد دوم، فرهاد چهارم، ملکه موزا، فرهاد پنجم، ارد سوم، ونون یکم، اردوان دوم، وردان یکم، گودرز دوم، ونون دوم، بلاش یکم، وردان دوم، پاکور یکم، بلاش دوم، اردوان سوم، خسرو یکم، بلاش سوم، مهرداد پنجم، بلاش چهارم، بلاش پنجم، بلاش ششم و اردوان چهارم


شاهنشاهان ساسانی : (۴۲ تن) اردشیر بابکان، شاپور یکم، هرمز یکم، بهرام یکم، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسه، هرمز دوم، آذرنرسی، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد یکم، بهرام گور،یزدگرد دوم، هرمزسوم، پیروز یکم، بلاش، قباد یکم، جاماسپ، انوشیروان، هرمزچهارم، خسرو پرویز، بهرام چوبین، ویستهم، قباد دوم، اردشیر سوم، شهربراز، خسرو سوم، بوراندخت، شاپور شهروراز، پیروز دوم، آزرمیدخت، خسرو چهارم، فرخ هرمز، هرمز ششم، یزدگرد سوم، پیروز سوم، نرسی، بهرام هفتم و خسروپنجم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *