آریا

نام ایران پیش از رضا شاه

Visits: 476

هرودوت: نام مردم ماد در گذشته آریاییان بود

استرابو:ماد پارس بلخ و سغد که مردمان یک سان و زبان یکسان داشتند آریانا نامیده میشدند.

دیودور : زرتشت قوانین روح نیک را مرمیان آریایی ها موعظه میکرد.

داریوش : من ام داریوش پسر ویشتاسپ یک هخامنشی یک پارسی پسر پارسی آریایی آریایی نژاد .

خشایار شاه : من ام خشایار پسر داریوش شاه یک هخامنشی یک پارسی پسر پارسی آریایی آریایی نژاد .

طبف اسناد مورخان یونان باستان/روم ,شاهان هخامنشی ,متون اوستا ,شاهنامه و دیگر اسناد نام کشور ما ایران از دیرباز ایران به معنای کشور آریایی ها بوده است.

سکه های قاجار با نام ایران ضرب میشده اند که نشان میدهد پیش از رضا شاه نام کشور ما ایران بوده است .

سگه مظفرالدین شاه قاجار و نام ایران
سکه احمد شاه قاجار و نام ایران

.همچنین در سنگ نوشته سردار اسعد بختیاری بار ها به نام ایران و کشور ایران اشاره شده است که گواه تغیر ناپذیری نام مقدس کشورمان ایران است.

سنگنبشته سردار اسعد بختیاری و نام ایران
سنگ نبشته سردار اسعد بختیاری

متن سنگ نوشته :

چنین گوید حاجی خسروخان سردار ظفر در سنه ۱۳۳۴ آزادی خواهان ایرانی از مقام سلطنت تقاضای مشروطه نمودند . مظقرالدین شاه قاجار طاب ثراه حکم مشروطیت را دست خط و بعد از اندک زمانی به رحمت ایزدی پیوست . محمد علی شاه بر یریر سلطنت بر آمد و در آن وقت بنده در خدمت برادر والاتبارم حاج علیقلی خان سردار اسعد فرنگستان رفته و چهار ماه در آنجا بودیم . بواسطه بی مرحمتی محمد علی شاه ، اغتشاش در بختیاری فراهم که بنده از مراجعت و کمک به صمصام السلطنه که ایلخانی بود مجبور شده از پاریس به مسکو از مسکو  سیزده روزه به بختیاری رسیدم . به حمد الله انجام صلح و پس از یک سال محمد علی شاه پارلمان را ببمبارده نموده و از بختیاری امدادد خواست  این بنده به اتفاق امیر مفخم و سردار اشجع با چهار صد سوار تهران رفتیم . هیجان از تمام ایران رفع مگر آذر بایجان  خصوصا تبریز با کمال قدرت مقاومت کردند . دومرتبه سوار بختیاری احضار و با سواران تهران رفتیم ، ولی قصد ما طرفداری ملت بود . این موقع در اصفهان  و گیلان هم انقلاب و شورش حادث شد . صمصام السلطنه در اصفهان و لنجان ، سپهدار در رشت ، سردار اسعد هنوز در فرنگیتان و با مشروطیون در لندن و پاریس اجتماع داشتند . این اوقات از راه جنوب هندوستان حرکت کرده محمره  به بختیاری وارد شدند.

من بنده هم اصفهان  و بختیاری آمده سواران زیادی به کمک ملیون تهیه دیده سردار اسعد با یک هزار سوار به تهران حرکت. سپهدار هم از رشت عزم تهران پس از جنگ زیاد داخل شهر شدند . محمد علی شاه در شمیران بودند . همین که تهران اشغال  گردید  به سفارت روس پناهنده شد ولیعهد را که اعلی حضرت سلطان احمد شاه سلطان حالی ایران خلدالله ملکه است سردار اسعد  و سپهدار  وملیون بر تخت سلطنت نشانیده عضد الملک قاجار را به سمت نیابت سلطنت منتخب نمودند .

پس از یک سال عضد الملک مرحوم و ناصرالملک همدانی را به جای آن مرحوم گمتشته . در سنه ۱۳۲۹ محمد علی شاه که از طرف دولتین  ومواجب زیاد در روسیه اقامت داشت از طرف استر آباد و سالارالدوله برادرشان از کردستان و کرمانشاه با ایلات زیاد برای پایتخت هجوم کردند آن عصر با ملت غیر از امین و ایل بختیاری کسی همراه نبود و به تصویب پارلمان و نایب السلطنه ،خوانین از بختیاری با سه هزار سوار برای جلوگیری محمد علی شاه و سالارالدوله حرکت .

امیر مفخم و مرتضی قلی خان حکمران لرستان عقب نشانیده پس از جنگ خونین و تلفات ریاد عراق(اراک) آمدند این بنده مامور نظم عراق و کرمانشاهان کردستان بودم به قشون آنها ملحق همگی تا قم عقب کردیم بعد از آنکه سوار بختیاری و مجاهدین محمد علی شاه را شکست دادند فرار نمود و یردار شد به دست سوار بختیاری دستگیر و تیر باران شد به امور جنک سالارالدوله شدند که از دو طرف جلوگیری نمائیم از این طرف این بنده و سردار جنگ با یک هزار و سیصد سوار بختیاری و از طهران سردار محتشم و سردار بهادر و موسیویفرم خان ارمنی با یک هزار و سیصد سوار بختیاری و مجاهد بودند در ساوه ملاقات با همدیگر دست داد به خواست خدا سالارالدوله را شکست فاحشی دادیم  که با تلفات بسیاری به لرستان فرار نمود ما هم تا همدان او را تعاقب کردیم .

بعد از جنگ دیگر ، چنان شکست خورده که به کلی تاب مقاومت نکرده کرمانشاهان رفت . در این بین از طرف دولت امپراطور ی روس اولیتماتومی شد که برای ایران خطر عظیم داشت ناچار نایب السلطنه قبول نمود . در آن وقت صمصام السلطنه رئیس الوزرا بود . محمد علی شاه مجددا روسیه رفته تا اردوی بختیاری متفرق گردید . بنده مامور اصفهان شدم بعد از یک سال حکومت اصفهان فرنگستان رفته و هشت ماه آنجا ماندم تا ناصرالملک نایب السلطنه به ایران آمد . یک سال بیکار ابتدا به حکومت یزد و بعد به حکوکت کرمان منتخب گردبدم . یک سال ونیم کرمان بودم جنگ اروپا شروع ، دولت عثمانی نیز داخل جنگ شد دامنه جنگ نیز به ایران کشیده شد و تا کنون هم که اواخر سنه ۱۳۳۴ است پس از مدتی آتش جنگ در اغلب اروپا و نقاط ایران مشتعل قشون روس و عثمانی در همدان تا نزدیک قزوین مشغول جنگ می باشند خوانین هم صمصام السلطنه ، سردار اسعد و سردار جنگ و یردار بهادر در طهران ، این بنده با سایر خوانین در چهر محال منتظر حوادث روزگار می باشم این کتیبه به دستور حاجی خسروخان سردار ظفر نوشته شد

و این هم از اسکناس قاچاری و پیش از رضا شاه که نام ایران در آن میدرخشد .

نام ایران در اولین صدای ضبط شده ایران و در این اسکنان های دوران قاچار دیده میشود

این گفته که رضا شاه نام کشور را از فارس به ایران تغیر داد بسیار نادرست است زیرا پیش از رضا شاه در دوران باستان تا عهد قاجار نام کشور ما ایران است که مهر های حکومتی و سکه ها این را ثابت میکنند.

3 thoughts on “نام ایران پیش از رضا شاه

 • کریمی

  با درود.از دید تاریخی تغییر ماههای ایرانی از قمری به شمسی و تغییرنام کشور از پرشیا به ایران به پیشنهاد محمدعلی فروغی در دوران رضاشاه بود.اگر با دید تیزبین شما نگاه کنیم پس ماههای ایرانی هم در شعر سعدی آمده که: بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت/بیاید که ما خاک باشیم و خشت!!! یابسیار قبل تر ازقاجار در شاهنامه بارها نام ایران آمده:اَیا شاه ایران،تو دل شاد دار/همیشه دل از رنج آزاد دار…و مانند اینها بسیار است. اما در دولت رضاخان به پیشنهاد فروغی، تغییرات این نامها تنها و تنها،رسمیت کشوری و جهانی پیدا کرد.گرچه هنوز هم بسیاری کشورهای دیگر کشورمان را پرشیا می خوانند و میدانند یا بعضی فقها هنوز از ماههای قمری استفاده میکنند…این اتفاقات در ۵ کشورمعروف با تمدن جهانی بیشتر صادق است.مانند مصر که هنوز Egypt خوانده میشود و یا یونان که هنوزGreece یاد میشود…البته این موضوع جای پژوهش بیشتری دارد.

  پاسخ دادن
  • ardeshir

   بهتر میدونید که در تقویم اوستایی که بر اساس گردش خورشید است هر روز ماه یک نام داشت مانند دی نام همین روز هر ماه که در تغیر تقویم از قمری به خورشیدی منظور نشد اما قویم ما همچنان اوستایی است. در باب نام ایران تنها از کشور هایی دیگر خواسته شد تا ایران را به نام واقعی خودش بخوانند و نه به نام یکی از استانهای ایران . ما هرگز نام کشورمان را پارس نخوانده ایم بلکه به هر دلیلی کشور های دیگر به ما پارس گفته اند . در دوران کهن نیز مدتی نام کشور ما آریانا و از دوران اردشیر بابکان ایران بوده است . ممنون از توجهتان

   پاسخ دادن
  • شاهین قشقایی سرباز میهن

   نام ایران در قرار داد تجاری سلاح در سال ۱۲۲۸ میان مضفر الدین شاه قاجار با ناپلئون بناپارت پانزده بار آمده است ، همچنین نام ایران در ننگین نامه ترکمنچای در دوران ناصر الدین شاه قاجار سی و پنج بار آمده است ، چیزی که رضا شاه در سال ۱۳۱۶ به کشورهای غربی گفت تنها در اندازه یک ( اعلامیه ) بود که به جای استفاده از نام پرشیا که یونانی ها با آن ایران را خطاب میکردند از همان نام راستین ایران استفاده کنند که مورد پذیرش همه کشورهای اروپایی بجز وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان ، انگلستان افزون بر روسیه از دشمنان سنتی و همیشگی مردم ایران هستند و هرگز سر سازگاری با ما ندارند و نخواهند داشت !!

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *