آریا

نژاد و تبار مردم آذربایجان . مورخان یونانی چه میگویند ؟

Visits: 18

چیزی که روشن و آشکار است نژاد و تبار آریایی مردم آذربایجان است که معتبرترین اسناد تاریخی گواهی بر نژاد آریایی مردم آذربایجان دارد. آذری ها در همه تاریخ خود را خویشاوند آریایی های پارس ،رمی و یونانی می دانستند و با آنها نزدیکی می کرده اند. می دانیم شاه آریوبرزن دوم شاه آذربایجان که از نوادگان سردار هخامنشی آتروپاتن به معنی نگهبان آتش مقدس است و نام آذربایجان از نام همین سردار هخامنشی می آید به دلیل اشتراک نژادی با ایتالیایی های آریایی نژاد با ازدواج خواهرش یوتاب با مقام رمی موافقت کرد تا شاخه های آذری و لاتین آریایی در صلح باشند این در حالی است که آذری های دوران بابک خرمدین تا می توانستند با ترک ها و عناصر نژاد زرد در حال ستیز و کشتار بودند . از نام ها و جایگاه همه چیز گویای نژاد ایرانی و آریایی مردم آذربایجان است. از نام خود آذربایجان شروع میکنیم به تاریخ یونان باستان نگاهی می اندازیم و به دوره اسلامی خواهیم رسید. آذر به پهلوی میشود اتش. اتش عنصر مقدس انسان آریایی است . هرکجا انسان باستانی آریایی تا زرتشتیان پاک دین کنونی را که ببینید آتش مقدس است. پات یعنی پاینده و نگهبان و گان یعنی جایگاه پس آذربایجان یعنی جایگاه اتش مقدس است . و دلیل نام گذاری آذربایجان دو چیز بوده. یک اینکه معبد ارزشمند و گرامی شیز یا آذرگشنسب یکی از سه آتشکده مهم آریایی در آذربایجان در کنار دریاچه ارومیه قرار داشت اما این یکی از دو دلیل بود دلیل دیگر فرمانروایی سردار آتروپات ( آذرپات) بر این ناحیه بود و با توجه به اینکه این سردار هنوز استقلال نیم بند ایرانیان بر این قلمرو مقدس را حفظ کرده بود و نامش هم راستا با نام آذر عنصر مقدس آریایی بود و آذربایجان مرکزیت دینی داشت برای ایران مس نام آذربایجان بر نام منطقه ای که پیش تر ماد خرد خوانده میشد ماندگار ماند. قبل از حمله اسکندر آذربایجان را ماد خرد میخواندند. ماد از ری تا رود ارس گسترده بود و آذربایجان بخش مذهبی آنجا بود چنانکه امروز هم مردم آذری عمیقا مومن به اسلام هستند و این مردم آذربایجان بودند که مذهب حقه شیعه دوازده امامی را در ایران گسترش دادند. آذر و آذربایجان اشاره دارد بر دین کهن آریایی که ستون و قبله گاهش آتش مقدس است. حالا به خاندان آتروپاتن میرسیم که بعد از نابودی کامل هخامنشیان پادشاهی کوچک و دست نشانده خاندان آتروپاتن یا آذرپاتن را در آذربایجان امروزی بنیان گذاشتند. دو شاه این خاندان آریوبرزن نام دارند و همین دونام گویای نژاد آریایی مردم آذربایجان است. شاه آریوبرزن اول و دوم نامشان آریوبرزن بود چون نژادشان آریایی است. همین خاندان نگهبان سنتهای زرتشتی و ایرانی در آذربایجان بودند و خود را خویشاوندان فریدون تبار و آریایی نژاد ایتالیایی میدانستند. ازدواج شاهدخت یوتاب سند آریایی گرایی خاندان آتروپاتن است. اما تاریخ نگاران یونانی که پدر تاریخ نگاری هستند بسیار درمورد مردم ماد خرد، ماد و ایران نوشته اند. هرودوت ۶۲/۷ گفته است که در گذشته مردم ماد را آریاییها می خوانند. میدانیم که آریایی ها بخشی از سه قوم بزرگ آریایی در ایران بودند و در شمال غرب ایران می زیستند و کردها ، همدانی ها ،ری، دماوند و آذربایجان بخشی از ماد بود. ماد خرد یا آذربایجان بخش فرهنگی مذهبی ماد بود و همدان اولین پایتخت ماد بود. هرودوت از قبیله ای به نام آریا زنتی ها نام می برد که دقیقا در آذربایجان امروزی زندگی میکردند. استرابون مورخ رومی هم همین مطلب را آورده و می گوید ماد، سغد، پارس و بلخ قلمرو آریایی است. میبینیم که مورخان یونانی مردم ماد را که آذربایجان مرکز فرهنگی آن بود آریایی میدانستند و شاهان آذری آذربایجان نیز خود را آریایی میدانستند و نامشان آریا بود . گذشته از آن آذری ها از نظر رفتار و خلق و خو مانند مردم فارس و ایتالیا و یونان هستند. همانگونه که ایتالیا مرکز مذهب کاتولیک مسیحی است آذربایجان نیز در راه گسترش مذهب حقه شیعه دوازده امامی بسیار گوشش کرده و در گذشته مرکز مذهب زرتشتی بوده و امروز هم به نوعی مرکزیت مذهب شیعه است . از نظر زبانی هم که بسیاری از تاریخ نگاران مسلمان کفته اند آذری ها پیش از نابودی زبان بومی آذری توسط زبان ترکی به پهلوی آذری سخن می گفتند. مورخانی چون : ابن مقنع در کتاب الفهرست . حمزه اصفهانی به نقل از یاقوت و البته خوارزنی نیز همین مطلب که آذری ها پهلوی سخن می گفتند را آورده اند. بلاذری، یعقوبی ،مسعودی .ابو اسحاق ابراهیم اصطخری در کتاب در کتاب المسالک و الممالک به زبان پهلوی آذری اشاره کرده است. ابوالقاسم محمد بن حوقل ، ابوعبدالله بشارتی مقدسی و بسیاری دیگر از نویسندگان اسلامی به زبان پهلوی اشاره کرده اند. این در حالی است که نویسندگان یونان باستان اصلا از وجود انسان ترک و زبان ترکی در این سیاره کاملا بی اطلاع بودند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *