ماه: ژانویه 2022

آریااروپا

دختر دانمارکی درمورد آریایی ها چه میگوید؟

بازدیدها: 241پیش تر گفتیم که داستان جمشید شاه و نیایی آریایی ها در ادبیات نورس و نوروژی آمده و این

Read More
آریااروپادسته‌بندی نشده

سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

بازدیدها: 169پیشتر در اینجا گفته بدیم که ایرانیان و ایتالیایی ها اشتراکات فراوانی دارند که به دوران آریایی برمیگردد .

Read More