شاهنامه

شاهنامه بهترین کتاب تاریخ بشری

Visits: 11

شاهنامه نه تنها بزرگترین و تاثیرگذارترین کتاب تاریخ ایران است که به دست بشر نوشته شده است که عملا این شاهنامه فردوسی است که بزرگترین و بهترین کتاب تاریخ بشری نیز است. در همین جا باید اشاره کنیم باید کتاب های بشری را از کتاب های آسمانی جدا کرد. حتما خواهید گفت بن مایه فرهنگی اندیشه ای ایران گاتها است و چیزی که ایران را ایران کرد و بزرگترین و انسانی ترین فرمانروایی های تاریخ بشر مانند شاهنشاهی هخامنشی و شاهنشاهی ساسانی را پایه گذاری کرد آموزه های الهی گاتها بود. بله بود اما اینجا درباره کتابی که بشر نوشته سخن میگویم. 

در میان دریای عناوینی که در در طول تاریخ نوشته شده شاید کسانی باشند که بگویند مثلا بهترین کتاب بشر درباره رد یا تایید ماده تاریک نوشته شده یا برترین کتاب تاریخ بشر درباره دستاوردهای تلسکوپ جیمز وب نوشته شده اما هر اهل فنی و هر اندیشمندی میداند که بزرگترین و مهمترین کتاب تاریخ بشر نی باید در حوزه علوم انسانی باشد زیرا این انسان است که در نهایت از دستاوردهای کشف و یا رد ماده تاریک و یا دستاوردهای تلسکوپ جیمز وب استفاده خواهد کرد. این که آدمی برترین تجهیزات رصد ستارگان را به فضا بفرستد اما در زمین مردمان در فقر به دنیا بیایند و در رنج و در غم جان دهند هیچ فایده ای ندارد. پس آدمی و علوم انسانی در قلب و مرکز هر علمی است .  

در میان علوم انسانی هم در میان عنوان های بسیار ، در میان کتاب های معروف در زمینه اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی و داستانی باز هم شاهنامه از همه سرتر و برتر است اما چرا ؟ زیرا شاهنامه تنها اساطیر و حماسه پهلوانی نیست بلکه تاریخ هن است و انهم تاریخ جهانداران بزرگ هخامنشی و ساسانیان. بدیهی است تجربه برتر از فرضیه است . تاریخ تجربه بشر است اما بسیاری از کتابهایی که در حوزه اقتصاد یا جامعه نوشته شده اند فرضه هایی هستند که تاریخ نگاران آینده درباره نتایج آن سخن خواهند گفت . مثلا کتاب سرمایه کارل مارکس کتاب تاثیر گذاری بود اما نتیجه جامعه های سوسیالیستی در کره شمالی، کوبا و پیشتر در شوروی را دیده ایم. نمی کوین جنایت های امثال استالین نسبت به هموطن های خود تقصیر کارل مارکس است میگویم اندیشه های کارل مارکس در بسیاری از زمینه ها چه اقتصاد و چه اخلاق شکست خورده و تاریخ لین را ثابت کرده. حالا در ضمیته سوسیالیسم که کتابی بهتر و برتر از کتاب های مارکس نداریم ! پس اینجا شاهنامه باز هم برتر از خروارها کتاب سوسیالیستی است انا خب شاید بوید هم کتاب تاریخی بسیار است و هم اقتصاد که تنها سوسیالیسم نیست. گذشته از رد کردن حکومت ستم پیشه  بانکداری غربی که در طول تشکیل حیات مدرن خود جهان را به خاک و خون کشیده نگاهی به جنگ های بسیار این سیستم بسته وحشی بیندازیم درباره کتاب های فراوان سیستم علوم انسانی غربی صحبت نمی کنیم زیرا با وجود تمام قلم فرسایی هایی که درباره تکثر گرایی، هم زیستی، تنوع ، مدارا در غرب نوشته شده حتی منشوری به نام منشور حقوق بشر تیز در غرب نوشته شده باز هم همین انسان غربی با وجود تمام این نوشته ها وباز آن ها در الجزایر دریای خون به پیا کرد. انسانی غربی باوجود چیزی که آن را منشور حقوق بشر میخواند در ویتنام بزرگ و کوچک پیرو جوان را به کشتن داد. اینجا ما وبگاه فرهنگ و تاریخ هستیم نه جامعه شناسی و چیز دیگر . حرف ما این است که شاهنامه بهترین کتاب تاریخ است که به آنجا می رسیم. تنها میخواستم بگویم کتاب های که در غرب و شرق نوشته شده اند بسیاریشان چرت و بی ارزش هستند و حتی خود غربی ها نیز آن را جدی نمی گیرند و یا حتی شرقی ها. 

در میان کتاب های تاریخی نیز شاهنامه از همه سرتر است . شاهنامه تاریخ تجربه شاهنشاهی است که بیشتر از ۱۰۰۰ سال بر زمین به بهترین و دادگسترانه تریک شکل فرمان راندا اند. شاهنامه منبع دسته اول است نه مانند بسیاری از کتاب های امروزی دیدگاه های این و یا ان نویسنده . به روشنی تاریخ دسته اول و سرچشمه دسته اول تاریخی از کتاب های تاریخی بر تر است . در اینجا یادی کنیم از این که فرمانروایی در جهان بسیار بوده اما هیچ یک کار اندی و کیفیت شاهنشاهی های ایران را ندارد. 

مثلا شاهنامه تاریخ بشر را از اولین انسان کیومرث می گوید تا فریدون و سه فرزندش که مایه گذاران ایران،توران و روم بودند اینجا با تاریخ اروپا، روم و ایران سروکار داریم در حالی که خود ایتالیایی ها تاریخ خودشان را با غروب دولت شهر تروا  که از بازماندگان پادشاهی آریایی هیتی است شروع میکنند که در برابر شاهنامه بسیار متاخر است . 

اینجا به این نکته اشاره کنم که شاهنامه فراگیر است. تاریخ یک نژاد است نژاد آریا. تاریخ عصر سنگ مردم ژرمن  و ایسلند است . شاهنامه تاریخ مردم سلت فرانسه و ایرلند است و به باستان عصر یخ مردم ایران و هند اشاره میکند انا بسیاری از تاریخ های اروپایی یا غیره به یک قوم یا قبیله اشاره میکنند . مثلا تاریخ دولت شهر تروی یا یک قهرمان ژرمن . اینجا تاریخ آریایی شاهنامه گسترده است و منبع برای دهها کشور است ‌. 

گذشته از آن شاهنامه تنها تاریخ نیست بلکه تاریخ است اسطوره است و ادبیات پهلوانی نیز است . ادبیات پهلوانی بسیار است ا، اسطوره بسیار است اما اینکه  که در یک کتاب که تاریخ، اسطوره و پهلوانی یک جا جمع شود کمیاب لست‌ . مثلا شاهنامه را با کتاب ایلیاد هومر مقایسه می کنند بقول استاد جلال خالقی شاهنامه داستان های بسیاری دارد انا ایلیاد تنها داستان یک جنگ قبایل یونانی با دولت شهر تروا است .  

در شمال اروپا اسطوره های اودین و ثور اژدها کش را داریم که بسیار کهن است انا ما در شاهنامه داستان آبتین و پسر اژدها کشش فریدون پدر ثور را داریم که این دو اسطوره شمال اروپا و ایران دو نسخه از یک دلستان آریایی است انا اروپایی شمالی تاریخ کهن مانند خدای نامک ها که شاهنامه از دل آن بیرون آمده باشد ندارند. یا تاریخ نوشته شده یا اسطوره تا حماسه پهلوانی ولی شاهنامه هر سه را یکجا به بهترین گونه دارد . مثلا حکومت هخامنشی بهترین حکومت تاریخ بودا‌. هیچ مستی در دوران کهن حکومتی چون هخامنشیان از نظر اخلاقی و انسانی نداشت حتی لز نظر قدمت . از سوی دیگر شاهنامه تاریخ ساسانیان است. زمانی که ساسانیان بودند بسیاری از ملت های امروز اصلا تشکیل نشده و هیچ خط و یادگاری از گذشته همزمانشان با ساسانیان نیست. 

شاهنامه به عمیق ترین مبانی یکتا پرستی اشاره می کند . مثلا آنجا که می گوید :[[ زمان و مکان آفرید و سپهر ]] 

اینجا شاهنامه به بنیانهایی از یک اندیشه باستانی یعنی یگانه پرستی که اکنون پرشمارترین و پیشرو ترین اندیشه بشری است می پردازد. بدین گونه شاهنامه نه تنها کتاب آریایی ها از هند تا اروپا است بلکه تاب فرهنگی فلسفی یکتا پرستان نییز لست. در جایی شاهنامه میگوید 

[[ روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن

بترس از خدا و میازار کس

ره رستگاری همین است و بس]] 

شاهنامه درباره توحید و یکتاپرستی است. کتابی که جوهره خود را از جوهره کتاب های آسمانی گرفته و آدمی را به اندرز ها و راهنمایی های کتاب های آسمانی رهنمون می دهد. 

میدانیم ایران یکی از چهار تمدن کهن تاریخی است انا تمدن ایران کجا و چهار تمدن دیگر کجا. مثلا یونان امروز نه دیگر حکومت دولت شهر هاست نه به دین پاگانی کهن باوردارند. یا مصری ها که عرب شده اند. اما ایران خداپرست امروز همان ایران خداپرست ۳۰۰۰ سال پیش است . شاهنامه داستان آدمی را از انسان نخستین و سپس جمشید شاه یکتاپرستی ایران در ۱۲۰۰۰ سال پیش می گوید ، پس شاهنامه تاریخ ۱۲۰۰۰ ساله یکتاپرستی و ایران است که ایران یکتاپرست هنوز هم زنده و با یاری خدا پیروزمند  است. شاهنامه داستان کهن ترین تمدن موفق جهان است . 

اگر بخواهم رک بگویم شاهنامه مهمترین اثر ادبی مهم ترین تمدن جهان است. سندش هم این است که دین و فلسفه سیاسی مصر و یونان باستان در امروز این دو کشور جایگاهی ندارد. نه مصری ها به دین که کهن خود  هستند و نه فرعون دارند و نه مصری سخن میگویند و یونان کشوری مسیحی و یک پارچه است که دگرون از دولت شهر های دیو پرست دوران باستان . بسیاری از کشور ها هم که اصلا تمدن کهن نداشته اند. 

 ما در شاهنامه کین داریم مهر داریم شادی و غم داریم نبرد میان انسان و دیو داریم پری دارم . ما در شاهنامه برادر کشی و فرزند وشی داریم . معجزه الهی داریم ما در شاهنامه عشق و شور دلبستگی داریم و در چه در روان بشر باشد در شاهنامه است.  

شاهنامه بیشتر از ۱۰۰۰ سال پیش سروده شده است اما مطابق زبان کنونی نیست و البته هم راستا با دین کنونی ما چون فردوسی خود یک شیعه بود . اما کتاب های حماسی دیگر نه با زبان امروز مردمانشان قابل فهم است و نه دین نویسندگان یا قهرمانان با دین کنونی میراث داران شان یکی است ‌ . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *