آریاخاندان شاهی

نام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

Views: 189

میدانیم ایران با کوشش شاهنشاه کوروش بزرگ و تلاش های شاهنشاه داریوش بزرگ و پس از آنها شاهنشاهان هخامنشی دیگر ،اشکانی و ساسانی ، جنگاوری سلحشوران ، سربازان و سرداران بزرگ ایران پدید آمد . اما این نام ایران ، این ایران نام مقدس کشورمان که پهلوان نامدار رستم برای دفاع از آن برای دفاع از مرزهای ایران و جان و ناموس ایرانیان سوار بر رخش می تاخت  ، آرش کماندار گمانم سپاه منوچهر برای مرزش تیری انداخت و جانش نثار مرز ایران کرد و نام اور و جاودان یاد شد به چه معناست ؟ نام ایران از چه تاریخی پدید آمده و کاربرد نام ایران چیست ؟ ایران کشوری که کراسوس ستمگر برده دار ، سناتور رومی برای غارت آن آمد و سورنا سردار نامی اشکانی برای ایران برای نام پر آوازه و نامی ایران جنگید این نام ایران چیست از کجا آمده و سر آغاز پیدایش نام ایران چیست ؟ 

میدانیم ایران یعنی میهن آریایی ها و البته خود آریا به معنی نجیب زاده ، آزاده و شریف پس میتوان گفت ایران میهن آزادگان . اما آیا این سوال برای شما پیش آمده اگر معنی ایران میشود میهن آریایی ها پس چرا از امان ابتدا نام ایران مثلا نشد ؛آریانا ؛؟ اگر این سوال را دارید با ما همراه باشید . 

ایران اولین تمدن بشری است و تاریخ ایران به دهها هزار سال پیش میرسد . برای پیدا کردن ریشه و خاستگاه نام آریا به کهن ترین متن ادبی آریایی ها یعنی اوستا نگاهی می اندازیم . میدانیم که اوستا سه بخش کلی از نظر قدمت و کهن بودن دارد . یک بخشی از اوستا که گاهان یا گاتها است مربوط به سخنان ارزشمند و انسان ساز خود پیامبر ایران باستان زرتشت بزرگ که درود خدا بر او با میباشد . بخشی از اوستا را اوستای متاخر که قدمتش را با دوره ساسانیان میرسانند است و البته کهن ترین قسمت اوستا پشت ها است که میتوان آرا و اندیشه های کهن آریایی را در آن جستجو کرد . 

اوستا میهن نخستین آریایی ها را airyana vaejah که فارسی میانه اش می شود ایران ویج eran wez به معنی خاستگاه آریاییان است . این که این ایران ویج کجا بوده فعلا در این مقاله اینجا کاری نداریم و پاسخش را به زمان دیگری خواهیم گذاشت اما این ایران ویج حداقل در ۱۲۰۰۰ سال پیش برقرار بوده و آن از دوران جوی و شرایط محیطی که اوستا توضیح میدهد قابل دانستن است . اوستا میگوید در ایران ویج ده ماه سرما بود هوا سرد بود و دو ماه تابستان ، همان دو ماه هم گیاه سرد و آب سرد . خب بنظر می آید دارد از عصر یخبندان صحبت میکند که آخرین دوره اش در ۱۰۰۰۰ پیش از میلاد به سر رسید میگوید . از سوی دیگر سرمای ناگهانی دوران جم با سرمایه ناگهانی دقیقا دوازده هزار سال پیش که گویا یک ستاره دنباله دار بانی آن بوده و با پخش گرد مانع تابش نور خورشید به مدت کوتاهی باعث سرمایی شدید در زمین شده منطبق است . بهرحال ایران ویج جایی میتوانسته در آذربایجان ایران و یا خوارزم داشته باشد بوده است . 

آنچه که جناب پژوهشگر بزرگ مرحوم درخشانی میگوید فرمانروایان میانرودی بارها به دشمنان آریایی غربی سرزمین خود اشاره کرده اند یک نمونه آن کتیبه رازلیق و نام آریا در آن است که اینجا به آن اشاره کردیم . 

چه ایرانیان و چه مورخان کهن ما ایرانیان را آریایی ها خوانده اند پیشتر اشاره به نوشته هرودوت و استرابون کرده بودیم که بازگویی ان اینجا اشکالی ندارد . 

هرودوت میگوید مردم ماد را در گذشته آریاییان میخواندند

,استرابود میگوید ماد ,پارس,بلخ و سغد که مردمان آن زبان یکسان داشتند آریانا نامیده میشدند همچنین دیودور میگوید زرتشت قوانین روح نیک را درمیان آریاییان موعظه میکرد

شاهنشاه داریوش هخامنشی زبانش را زبان آریایی و اهورامزدا را خواوند آریایی ها میخواند و خود را اریایی نژاد :

داریوش شاه در سنگ نبشته dna میگوید : 

من داریوش شاهِ بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ کشورهای همه‌گونه مردم، شاه در این زمینِ بزرگِ دورودراز، پسرِ ویشتاسپَ، هخامنشی، پارسی، پسرِ پارسی، یک آریایی، دارای نژاد آریایی

جانشین داریوش بزرگ شاهنشاه خشایارشا اینچنین ادامه میدهد :

کمن خشایار شا شاهِ بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ کشورهای همه‌گونه مردم، شاه در این زمینِ بزرگِ دورودراز، پسرِداریوش ، هخامنشی، پارسی، پسرِ پارسی، یک آریایی، دارای نژاد آریایی

اما مهمترین و سیاسی ترین اشاره به نام ایران در دیوار نگاره دیهیم ستانی اردشیر بابکان شاهنشاه ساسانی است ، جایی که شاهنشاه اردشیر ساسانی سوار بر اسب در حال گرفتن دیهم شاهی از نماد اهورامزدا است . در این دیوار نگاره بر روی سینه اسب اهورامزدا به سه زبانپهلوی ساسانی و پارتی و همچنین و یونانی جمله ای نوشته شده است نوشته شده است . ترجمه یونانی این جمله چنین است : این است پیکر خداوند زِئوس و ترجمه پهلوی ساسانی آن : ین است پیکر خداوند اهورامزدا. است . این یعنی خداوند بزرگ که ما اهورا مزدا مینامیم همان است که یونانیان زئوس مینامندش. بیاد بیاوریم احترام کوروش بزرگ به مردوک خدای خدایان بابلی .

و بر روی سینه اسب شاهنشاه اردشیر بابکان به سه زبان پارتی   فارسی میانه و یونانی نوشته شده است ترجمه پهلوی ساسانی این نوشته چنین است : این است پیکر مزداپرست ، خداوندگار اردشیر، شاهنشاه ایران که نژاد از ایزدان دارد، پسر خداوندگار بابک، شاه . در نوشته پهلوی ساسانی نام ایران eran بکار رفته که در همانجا یعنی دقیقا بر روی سینه اسب در نوشته پارتی بجای ایران از نام آریان aryan استفاده شده است که به این معنی است که ایران لهجه فارسی میانه واژه پارتی آریان است . این پاسخ سوالی است که در آ؛از نوشته پرسش شد. آریان و ایران به یک معنا و به دو لهجه هستند . مثلا اگر ساسانیان اسکندریان را بیرون میکردند و اردشیر بابکان بجایی اینکه اولین شاه ساسانی باشد آخرین شاه ساسانی بوود و شاهنشاه اردوان پنجم بجایی اینکه در جنگ از شاهنشاه اردشیر شکست بخورد در جنگ پیروز شده بود و اولین شاهنشاه خاندان اشکانی بود , بجایی اینکه اردوان زیر سم اسب اردشیر باشد بر روی اسب , سوار و تاج بر سربود و دیهیم میگرفت ما امروز ایرانی نبودیم بلکه آریانی بودیم !! یعنی دلیل اینکه از نام ایران استفاده میکنیم این است که ما لهجه پارسی را بکار میبرم و نه لهجه پارتی را . داستان میتوانست به صورت دیگر باشد و میتوانست این گونه باشد که اشکانیان دوهزار سال فرمانروا باشند میتوانست این گونه باشد که ما آریانی باشیم.

شاهنشاه شاپور اول ساسانی در دیوار نبشته خود در اولین بند خود را این چنین معرفی میکند . این دیوارنبشته آنچنان اهمیت دارد که حتما یکبار باید به آن بپردازیم . بند اول این کتیبه این چنین است :

من مزدیسن، بغ شاپور، شاهنشاه ایران و انیران که چهر (نژاد) از ایزدان، پور مزدیسن، بغ اردشیر شاهنشاه ایران که چهر از ایزدان پورِ پور (نوه) بغ بابک شاه [است]. خداوندگار ایرانشهر هستم

ایران میهن آریاییها در اسناد اوستایی ، هخامنشی ،یونانی ، رومی ، میان رودان و در ادبیات ایران اسلامی مانند شاهنامه و سیاست نامه های اسلامی است .

21 thoughts on “نام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

 • پان آریایی

  سلام
  واژه آریا در بین سایر ملل آریایی به چه معناست ؟ مثلا ما میبینیم که آمریکا نام موشک های ماهواره بر خود را آریان میگذارد
  آیا این نشان دهنده اشتراک بین ملل آریایی است؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   سلام . اول توجه کنیم که بکار بردن نام آریا در بیرون از قوم هندو ایرانی سابقه چندانی ندارد .شاید نزدیک دویست سال است که اروپایی ها نام آریا رو بکار میبرند . مثلما نام آریا از زبانهایی هندو هروپایی برگرفته شده و چه در ایران و چه در اروپا به یک معنی هست و در اروپا و امریکای شمالی معنایی نژادی داره

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  سلام
  واژه آریا در بین سایر ملل آریایی به چه معناست ؟ مثلا ما میبینیم که آمریکا نام موشک های ماهواره بر خود را آریان میگذارد
  آیا این نشان دهنده اشتراک بین ملل آریایی است؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   فرانسه نام موشک فضایی رو آریان پنج ءذاشته که برگرفته از نام یک شاهدخت یونانی هست که ما ماجرایی اون رو در همین وبسایت نوشتیم . اروپایی که به فرهنگ و تاریخ یونانی رمی علاقه دارند . مطمعنا دولت فرانسه و آمریکا دیدگاه های آریا گرایانه ندهرند و البته برخلاف یونانیان فرانسوی ها مردم هندوایرانی نیستند هرچند عمو زاده های دور ما هستند

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  با عرض سلام و خسته نباشید
  شاید این سئوال زیاد به این بحث مربوط نباشد اما چرا نئو نازی ها یا نازی ها با اسلاو ها مبارزه میکنند در صورتی که اسلاو ها هم آریایی هستند. یا چرا در جنگ جهانی دوم آنگلاساکسون ها در برابر اسلاو ها قرار گرفتند ؟!؟ در صورتی که آمریکا و انگلیس هم آریایی هستند

  پاسخ دادن
  • آریا

   اسلاو ها هندو اروپایی هستند انگلوساکسون ها هم هندو اروپایی هستند و آریایی ها هم هندو هروپایی هستند . دیدگاه مدرنی شکل گرفته که نام آریا که شامل هندوایرانی ها هست به تام اروپایی ها تعمیم بدیم مانند مغول که نام یک قبیله بود که به قوم تعمیم دادن . حالا برگردیم به جنگ بین آریایی ها . یک چیز نژاد هست یک چیز قومیت و یک چیز ملیت . اول اینکه اروپا تمدن و مدنیت چندانی ندارهو اونها خیلی چیز ها رو درک نمیکنن. دوما اریایی گری برداشتن مرزها نیست ، ما در ایران از شاهنشاهی دفاع میکنیم . شاهنشاهی یعنی کشور های بسیار با حکومت های مستقل که به شاهنشاه ایران باج میدن و نه یک امپراتوری ستم کار اشغال گر. در این کشور ها نیروهای اقتصادی سیاسی فرهنگی متفاوتی هستند که تضادمنافع اونها رو بجنگ هم میکشونه . مسلا سرمایه داران حاکم بر انگلستان زمانی پدر طبقه کارگر بریتانیا رو در اورد و جنگ انگلیس با روسیه یا فرانسه بهانه حاکمان انگلیس برای بکشتن دادن جوانان انگلیسی هست . یعنی جنگ انگلوساکسون با اسلاو نیست جنگ حاکمان هست گاهی . این حاکمان اول مردم خودشون رو قربانی میکنن. ما بعنوان پان آریا و محافظکاران ایرانی باید از مرزهای ملی و سنت هامون دفاع کنیم و بدونیم تاریخ چیزی هست که تاکنون روی داره و تکرار خواهد شد . انگلیسی ها به دیگران ستم کرده اند چون دیگران نتوانسته اند بر انگلوساکسون ها ستم کنند . یعنی جهان پر است از ستم پر از از ستمگران . جهانی آریایی یعنی جهان مرزهای ملی . دولت های آریایی . آریایی ها با هم به اختلاف میخورن و همو میکوشن ،این بوده و این خواهد بود . ما باید نگران ایران باشیم. چیز جالبی که تازه متوجه شدم این است که برادرزاده هیتلر عضو نیرویی داریی امریکا شده بود دقیقا در سال ۱۹۴۴ . یک هیتلر رهبر ناسیونالیستهای آلمانی یکی سرباز حکومت لیبرال . یعنی در یک خانوهده کوچک ام اخلاف عقیده دیده میشه چه برسه به دولت ها که باهم جنگ میکنند

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  پس چرا به طور مثال کشور ترکیه(نام جعلی حکومت مستقردر منطقه آناتولی ) دائما و تخت هر شرایطی از منطقه خودمختار آران (آذربایجان شوروی) حمایت میکند؟ یا به طور مثال اعراب در جنگ با اسرائیل به یکدیگر یاری میرسانند؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   سلام . حتما خودتون بهتر میدونید اکثر مردم ترکیه رمی نژاد و بقول دانشمند ترکیه ای رومی های مسلمان هستند . برخی در ترکیه فکر میکنند مردم آذری زبان قفقاز جنوبی و شمال غربی ایران ترک هستند و خود ترکیه ای ها هم ترک هستند و باید یک اتحادیه تشکیل بدهند برخی در ترکیه مثل اردوغان این تور فکر نمیکنند اما بخاطر عظمت ترکیه و افزایش نقش ترکیه در مجامع جهانی این پرونده رو دنبال میکنند و قطعا روزی ایران باخطر این مسایل با ترکیه وارد جنگ میشه . مامیدونیم آذری ها آریایی نژاد هستند و این رو هم میدونیم ترکیه دشمن ایران هست و خواهد بود

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  آیا این که پاکستان بمب اتم دارد و صاحب ششمین ارتش قدرت مند دنیا ست( البته اکثر کشور های هندو اروپایی قدرت نظامی هستند از 10 قدرت نظامی دنیا 9 قدرت کشور های هندو اروپایی هستند) مربوط به ژن و نژاد آریایی این مردمان است ؟؟ یا در پاکستان نژاد های دیگری همچون دراویدی غالب است؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   خب بنظر بله اینجا مساله ژن هست . بیشتر مردم پاکستان پنجابی هستند . پنجاب به دو گروه هندو در هند و مسلمان در پاکستان تقسیم میشوند که یک جمعیتی ها در پاکستان بود که پرچمی شبیه پرچم ایران و هند داشت وه در فکر رابطه بهتر پاکستان با هند بود ( میدونید که هند و پاکستان سلاح اتمی رو برای استفاده علیه هم میخوان ) رهبر اون جمعیت رو زدن ترور کردن چون پاکستان ریشه عمیق اسلامی هم داره و ارتباط هندو و مسلمان رو بر نمیتابه . بله بنظر ژن هندواروپایی که ما بدلایل سیاسی و کاملا غیر تاریخی اون رو تبار آریا میخونیم بسیار باکیفیت و نیرومند هست و دلیلش هم همینه . البته اتحاد با تاسیس یک کشور بدون مرز هزاران سال فرق داره . اتحادیه اروپا برای مثال مرز های بین اروپایی ها رو برداشته و این باعث جنگ های فراوان در اروپا خواهد شد . هنوز که هنوزه مساله ترول جنوبی در شمال ایتالیا مورد اختلاف نیهن پرستان اتریشی و ایتالیایی هست . بنظرم زیباترین و بهترین سلاح اتمی سلاح اتمی پارسی است

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  به نظر امروزیه بیشترین تقابل و تهاجم به فرهنگ پارسی و ایران شهری از طریق جریان های پانترکیسم صورت میگیرد به نظر شما دلیل این مسئله چه می تواند باشد؟
  به طور مثال در کشور ازبکستان شهر های سرمقند و بخارا شدیدا تحت فشار فرهنگی برای آسمیلاسیون مردمان پارس و تاجیک این دو شهر است
  البته بعضی از تهاجمات هم به نظر من از کانال پان اسلامیست ها و پان عرب هایی که خودشان را پشت اسلام پنهان کرده اند انجام میشود ولی آن چه مشهود است این است که تهاجم علیه زبان فارسی و فرهنگ ایران شهری بسیار بالاست
  این دشمنی با زیان پارسی و فرهنگ ایران شهری از کجا نشات میگیرد؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   در این باره مرحوم سید جواد طباطبایی بسیار کار کردن . امت گرایی یک نوع بیماری هست که متاسفانه دامن کیر کشور ما شده ‌ . اگر در تاریخ بیندیشیم در جهان تنها دو نوع انسان داریم . یا ارباب یا برده . هیچ حالت سومی در کار نیست ‌ یا ما ترک هارو خرد خواهیم کرد یا اونها زبان ، فرهنگ و هویت مارو نابود خواهند کرد چنانکه در آسیای میانه و ترکیه میکنند

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  البته چندی است بعد از اعتراضات اخیر احساس میکنم دشمنی شدیدی با هویت پیش از اسلام ایران آغاز شده و جرایانات سازمان یافته و هدفمند در حال سرکوب و تخریب هویت پیش از اسلام مردم ایران هستند البته این جریانات ازقبل وجود داشته و شدت و ضعف گرفته ولی در این مدت کوتاه احساس این است که این تقابل ها و تخریب ها سازمان یافته و هدفمند و دارای تشکیلات است و این مهم بدون صرف بودجه حاصل نمیشود حال این بودجه ها از کجا فراهم میشود خدا میداند؟!؟! میت ترکیه یا استخبارات عربستان یا ….. افراد آگاه و کوشایی مانند شما هم که بدون پشتوانه مالی در حال پاتک به ان اهداف اهریمنی هستند قابل ستایش اند در این بین فرصت برای پانترک ها و پان عرب ها هم فراهم آمده تا در سایه این جریانات و ا استفاده از منابع مالی آن ها از هیچ جنایت و دروغی دریغ نمیکنند
  به طور مثال چرندیات ور پیرار نمیتواند بدون بودجه و سازماندهی تا این حد رشد و تکثیر پیدا کند غیاث آبادی و سلیمی نمین و …. غیره هم که به جای خود

  پاسخ دادن
  • آریا

   این چنین مسائل مهمی هیچ وقت اتفاقی نیست . مسلما یک اتحادی بین امت گرایان و چپگرایان شکل گرفته .

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  ازدواج با محارم در ایران باستان تا چه حد صحت دارد؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   در این راطه گفته بسیار است . اول اینکه روشن است که ازدواج با محارم یک سنت و روش زرتشتی نیست چرا کا خود زرتشت و اطرافیان او هرگز چنین کاره نکرده اند و در هیچ جای اوستان و گاتها چنین چیزی توسیه نشده است . میگویند این کار را کمبوجیه پسر کوروش زمانی که در مصر بود از خاندان پادشاهی مصر یاد گرفت و وارد ایران کرد اما چنان همه گیر نشد تا اینکه صدها سال بعد در زمان مولد کرتیر موبد نام اشنای ساسانی او این کار را در جامعه اشاعه داد اما خود این مساله چند شکاف دارد . اولا در قرن بیست و یکم در بسیاری از جوامع اروپایی از دواج خویشاوندان مانند دختر خاله پسر خاله و دختر عمد پسر عمو ممنوع است چون باعث بیماری هاز مادر زادی میشود این در حالی است کا ازدواج محارم بیماری های بیشتر و عمیق تری بوجود میاورد زیر خواهر و برادر به ام نزدیک تر از دختر عمو و پسر عمو هیتند . دوما بسیاری از خاندان هایی پادشاهی اروپایی با همین ازدواج فامیلی دچار زوال شده اند . پس اگر ایرانیان بمدت چند قرن ازدواج محارم شده اند پی ما اصلا نباید وجود داشته باشیم ! چون اجاد ما بخاطر بیماری هایی مادر زادی باید منقرض شده باشند . در برخی از روستا ها بخار ازدواج های درون فامیلی (نه محارم ) بسیاری از مردمان ان روستا کور بدنیا مز ایند و این مشکل زمانی در روستاهای دور افتاده الپ در اروپا هم شایع بود . پس باتوجه به مشاهدات عینی ازدواج محارم در ایران باستان درحد گسترده کاملا مردود و غیر ممکن است

   پاسخ دادن
 • ایرانی

  سلام مدارک محکمی وجود دارد که محاجرت آریایی هارو به ایران اثبات کند ؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   سلام . مساله مهاجرت آریایی ها به لیران از اول بر این میش فرض استوار بود که ۱_ آریایی ها از مناطق شمالی ارواسیا مهاجرت کردن و ۲_ اینکه آریایی ها مردمی بی تمدن و وحشی بودن و همونجا هم از اونها اثری باقی نمونده چون نه شهر نشینی داشتند و نه صنعتی که از اونها یافته هایی باستان شناسی کشف بشه . انا با توجه به اینکه آریایی ها تاثیر گدارین مردمان سیاره رودند، شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و نظام فئودالی یادگار این مردمان بوده و از طرفی نمیشه در تظر گرفت یک مشت چادر نشین یکشبه بیان جهان دارز کنند و اثار اریایی مربوط به سکاها در ۱۰۰۰ پیش از میلاد هست منطقی تر هست آریایی ها از جنوب به شمال و اروپا رفتن نه بر عکس . تاکنون در ۱۰۰ سال گذشته هیچ سندی که تشان دهند مهاجرت به ایران بوده یافت نشده و دلیلی که برای اون اوردن فرهنگ عشایری بوده .

   پاسخ دادن
 • ایران بانو

  درود
  جدیدا شاهد یک سری ادعا هستیم که ایرانِ حقیقی تاجیکستان و افغانستان هستش (از یه ترک شنیدم.)
  و گفته بود تو شاهنامه‌هم مشخصه!!!
  ولی ما بیشتر فرهنگ ایرانی رو این‌جا می‌بینیم….
  اصلا با عقلم جور در نمیاد!!!!

  پاسخ دادن
  • آریا

   ایران ۷ میلیون کیلومتر مربع هست. از شرق کابل تا غرب یونان . البته بنوعی تام اتحادیه اروپا و آمریکایی شمالی و هرجایی که شهر ها و روستاهای آریایی هستند رو شامل میشه اما ما حداقل ایران هخامنشی رو میتونیم مدنظر قرار بدیم

   پاسخ دادن
  • آرش

   اونی که چنین مزخرفی گفته خودش ترک نیست، پانترک هست.
   احمق ترین موجودات جهان که بزرگ ترین دروغ ها را می‌گویند.

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *