اندیشه

اندیشه

بنیان های شاهنشاهی در ایران باستان

بازدیدها: 144چهارچوب اصلی نظام شاهنشاهی در ایران باستان مبتنی به حق حاکمیت الهی است . بدین مضمون  که حکومت از

Read More
اندیشهجشن هازرتشت

ماهی قرمز در فرهنگ ایران باستان

بازدیدها: 94چند روز پیش دکتر شروین وکیلی گرامی که از خردمند ترین و سودمندترین اندیشمان زنده حال حاضر ایرانشهر هستند

Read More