هرودوت

اندیشه

لیست مورخان یونانی و رومی که به تاریخ ایران اشاره کرده اند

بازدیدها: 950برای درک بهتر تاریخ ایران منابع گوناگونی وجود دارد مانند , دیوار نگاره های هخامنشی و ساسانی , سکه

Read More
آریااروپاقهرمانان

افسانه آریون

بازدیدها: 199مقدمه : در فرهنگ و اسطوره های یونانی اشارات زیادی به نام های برگرفته از نام آریا شده است

Read More
آریا

نام ایران پیش از رضا شاه

بازدیدها: 414هرودوت: نام مردم ماد در گذشته آریاییان بود استرابو:ماد پارس بلخ و سغد که مردمان یک سان و زبان

Read More