دسته‌ها
نمادها

سه رنگ پرچم ایران

پرچم ایران شهر از دوران امیرکبیر به همین شکل است اما چرا با آمدن و رفتن یه حکومت(قاجار,پهلوی و جمهوری اسلامی)تا کنون تغیری نکرده است؟این مساله دو دلیل مهم دارد.یکی اینکه  پرچم ایران در دوران پر افتخار هخامنشیان نیز به همین سه رنگ سرخ سپید و سبز بوده است قدیمی ترین پرچم پیدا شده که لوحی سنگی است که بر سر نیزه گذاشته میشده و تصویر یک عقاب که نماد فر شاهی است در میان آن نقش شده است به سه رنگ سبز سپید و سرخ بوده ما اینرا از رنگدانه های که هنوز آثار ان در لوح نام برده مانده است میدانیم اما یک شی ارزش مند دیگر هم از دوران شاهنشاهی هخامنشی بر جای مانده که نشان میدهد این سه رنگ برای آریائیان ارزش مند بوده فرهری است دقیقا به سه رنگ پرچ ایران  این فروهر امروز در موزه لور پاریس نگهداری میشود اما این رنگها برای جامعه آریایی به چه معنا بوده است .ما میدانیم جامعه به سه گروه ارتش تار  که نماد انها رنگ سرخ بوده است موبدان که نماد انها رنگ سپید بوده و رنگ ابی نماد طبقه کشاورز بوده اما ما امروزه از رنگ سبز بکار میبریم تا تمایز ما با دولتهای اروپای مانند هلند و فرانسه  مشخص شودبنابر این پرچم سبز سرخ و سپید نماد تمام آریائیان  است چه کارگر چه سرباز و چه موبد .

اما این یکی از دلایل سه رنگ سبز سرخ و پید پرچم ایران است از این روی که برخی کشور های آرسیایی از همین رنگها استفاده میکنند مانند هند تاجیکستان کردستان و ایتالیا و چچن پرچم ایران نیز به احترام دیگر آریائیان همین سه رنگ است .بعد از دوران مشروطه در زمان شاهنشاهی پهلوی پرچم ایران میتوانست تغیر کند اما این دلایل مانع ان شد  

دسته‌ها
خاندان شاهی

خاندان هخامنشیان

هخامنش موسس خاندان هخامنشی بوده است هرچند قوم هخا که هخامنش به آن متعلق بوده است از 2500 پیش از میلاد بوده است در مورد هخامنش دادستانی اساطیری از الین وجود دارد که عقابی هخامنش را خوراک داده است به یاد داشته باشیم سیمرغ افسانه ای ایران به معنای عقاب است به هر حال جانشین هخامنش چیش پیش بود و ببعد از ان فرمانروایی هخامنشیان به دو شاخه تبدیل شد شاخه آریامنه و کوروش اول دو پسر چیش پیش همزمان با هم فرمان میراندند .پس از آریارمنه ارشام پادشاه شد و پس از کوروش اول کمبوجیه اول شاه شد و پس از کمبوجیه اول کوروش کبیر  به پادشاهی رسید کوروش کبیر با برکنار کردن آرشام هخامنشیان را دوباره متحد کرد هرچند کوروش بزرگ با بر انداختن دولت ماد تمام قوم آریا را متحد کرد و از روستاهای پراکنده و در حال شکست از دولتهای دشمن به یک ابر قدرت تبدیل کرد. 

این ها نام هخامنشیان پیش از کوروش بزرگ بودند در ادامه شاهنشاهان شکوهمند هخامنشی را خواهیم خواند .کوروش بزرگ نخستین شاهنشاه هخامنشی بود او نخستین امپراتوری جهان را پی افکند که همرا دادگری و مهرورزی های بسیار بود پس از او کمبوجیه پیر او و سپس داریوش بزرگ که مردی نیکو کار دادگر و نو اور بود به پادشاهی رسید .داریوش بزرگ شاهنشاه ایران نو آوری های بسیاری کرد مانند راه شاهی ,چاپار خانه , فارسی ,تقویم اوستایی و دیگر نو اوری ها پس از داریوش بزرگ خشایار شا به فرمانروایی رسید و پس از او اردشیر اول هخامنشی ,خشایار شای دوم و سپس سغدیان پس از او داریوش دوم و پس از او اردشیر دوم که پس از او ارسس مدت کوتاهی به پادشاهی رسید گفته میشود شاهنشاهان اشکانی از دودمان ارسس بودند و در نهایت داریوش سودم.

دین هخامنشیان خداپرستی بوده است که ما امروز انرا دین زرتشتی مینامیم .داریوش بزرگ و خشایار شا بارها به یکتا پرستی خود اشاره کرده اند که نشان از زرتشتی بودن انها دارد 

خشایار شا در سنگ نبشته DPh  بند 5 این چنین میگئوید .

و در میان این کشور ها جای بود که در آنجا پیشتر دیو ها را می پرستیدند .سپس من معبد دیوان را از جا کندم و گفتم دیوها پرستش نشوند  . در انجای که دیوان پرستش میشدند ,من اهورا مزدا و ارته(فرشته) را پرستش کردم 

ارته جانمایه  دین زرتشتی است  بنا بر این انان زرتشتی بوده اند .

داریوش در سنگ نبشته dna در ستر 2 این چنین میگوید. : منم داریوش ,شاه بزرگ ,شاه شاهان ,شاه کشور های دارای همه گونه مردم. شاه بر روی این زمین دور و دراز . پسر ویشتاسپ هخامنشی ,پارسی پسر پارسی ,آریایی ,آریایی نژاد

خشاریا شا در کتیبه dph چنین میگوید :

منم خشایار شا ,شاه بزرگ ,شاه شاهان ,شاه کشور های دارای همه گونه مردم. شاه بر روی این زمین دور و دراز . پسرداریوش  هخامنشی ,پارسی پسر پارسی ,آریایی ,آریایی نژاد

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

جمشید شاه

جمشید شاه از کهن ترین شخصیتهای آریایی چه در ایران و چه در هند است برخی از نشانه های او در داستانها واکینگها شاخه سپید آریا نیز قابا دیدن است. جم به اوستایی yima و به ساسکیریت yama فرزند واینگهان بود او نخستین کسی بود که گیاه هوم را طبق آیئن فشرد و شایسته شد پسری مانند جمشید داشته باشد. در منابع کهن از جم با پسوند شید به معنای درخشان و دارای رمه های خوب یاده شده است .دوران جمشید دوران طلائی آریاییان بود که در ان دوران بیماری نبود و نه پیری بود پدر و پسر از هم قابل تشخیص نبودند و هر دو مانند پسر 15 ساله. نه باد سرد بود و نه گرم همه جا آباد بود و نعمیت فراوان انسانها و چهارپایان و سگان و مرغان شعله های آتش همه جا را فراگرفته بودند  انقدر زیاد شده بودند که جمشید سه بار از خوا میخواهد تا زمین بزرگتر شود تا مردمان جای شوند .ددر متن های دینی این چنسین آمده که خدا در ابتدا به جمشید پیشنهاد داد که آئین مزدیسنایی را به جهان ببرد جمشید نمیپذیرد اما قول میدهد جهان او را گسترش دهد و فراخ سازد و از ان پاسداری کند برای این وظیفه خدا یک حلقه زرین و یک شلاق یا سلاح میدهد تا نماد پادشاهی باشد( تا به امروز هم حلقه از نمادهای پادشاهی ایران است حلقه در دست نماد فر کیانی که به فروهر معروف است). در دوران جمشید طوفان بزرگی وزید که به طوفان عصر جمشید معروف است در این طوفان سرمای سخت بر جهان سایه می افکند .اهورا مزدا به جمشید هشدار میدهد که سرمای سخت در راه است و همه انسانها و حیووانات را خواهد کشت و جمشید را واردار میکند تا دژی بسازد و از بهترین انسانها و بهترین حیوانات و گیاهان از هر حیوان یک چفت از حیوانات سودمند بیشتر به انجا ببرد تا پس از توفان دوباره نسل انسانها و جانداران زیاد بشود. 

میگویند نرم کردن آهن ساخت سلاح جنگی زره و لباس جنگ رشتن بافتن و دوختن درست کردن عود و گلاب عنبر و شراب در کل برقراری مدنیت به دست جمشید ابداع شد او بود که کاخ  گرمابه ایوان ساخت خانه و ساختمان ساخت و طبقات سه گانه مه جامعه به سه گروه روحانیان و ارتشتاران و پیشه وران تقسیم کرد .در منابع کهن از گناه جمشید سخن رفته که گویا جمشید دچار گرور شده یا هرچه فر او جدا شده و بعد ها به مهر فریدون و گرشاسب رسیده است در نهایت جمشید از ضحاک شکست میخورد هرچند نواده او فریدن تاج و تخت را باز میگرداند .سقوط جمشید پایان دوران طلائی آریائیان بود .